Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein greyhoundsrescue.be en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “bepalingen vooraf”;

De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden
Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en video-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;
Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;
Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;
Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om Alito v.z.w. schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals bijvoorbeeld spam. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Belgische wet;
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Alito v.z.w.
Contactgegevens :
Schoorstraat 67
2275 Lille Belgie
T: 014 / 55 59 72
F: 014 / 55 59 53
Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Alito v.z.w. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan.
In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Alito v.z.w. behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alito v.z.w..
Privacyverklaring
Alito v.z.w. hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op of via de site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Met het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Alito v.z.w. toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Alito v.z.w. met het oog op geautomatiseerde direct e-mail of per post.
Concreet betekent dit onder meer dat:
De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor directe marketing doeleinden zullen worden aangewend.
U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de voorzitter van Alito v.z.w..
Alito v.z.w. zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.
Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Alito v.z.w. heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Alito v.z.w. houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.
Links naar de Alito v.z.w. website
Het aanleggen van hyperlinks naar de website greyhoundsrescue.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alito v.z.w. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.
Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van TURNHOUT bevoegd.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search