1. Alito treedt op als aannemer van werk in de zin van artikel 1779, 3° van het Burgelijk Wetboek.

2. Behoudens andersluidend schriftelijk beding verstrekt Alito enkel haar diensten en levert zij het materiaal dus niet uit.

3. Alito is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het materiaal dat haar voor bewerking door de klant telbeschikking wordt gesteld.
Zo is Alito niet gehouden de kwantiteit of kwaliteit van de materialen bij aankomst in haar werkplaats te controleren. Het stockeren van de materialen gebeurt op risico van de klant.

4. Alito is niet aansprakelijk voor natuurlijke veranderingen welke het materiaal ondergaat terwijl het bij haar in haar werkplaats gestockeerd staat voor bewerking.

5. De controle van het uitgevoerde werk moet geschieden in de werkplaats van Alito ten laatste op het ogenblik dat de bewerkte materialen terug worden opgehaald door de klant.
Klachten welke naderhand worden geformuleerd zullen niet meer aanvaard worden.

7. De facturen van Alito zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, contact betaalbaar. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege, en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, een intrest verschuldigd van 10% op jaarbasis.
Tevens is dan, bij wijze van schadebeding, een vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

8. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondisement Turnhout bevoegd.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search